โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประวัติโรงเรียนสฤษดิเดช

ประวัติโรงเรียนสฤษดิเดช

ประวัติ โรงเรียนสฤษดิเดช


     โรงเรียนสฤษดิเดช เดิมชื่อ “โรงเรียนตลาดจันทบุรี” เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาเมื่อวันที่3 สิงหาคม พ.ศ. 2465 
โดยอาศัยอาคารเรียนหลังเดิมของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

20 เมษายน 2466 ย้ายไปทำการสอนที่โรงเรียนวัดสวนมะม่วง

19 มกราคม 2471 ย้ายไปทำการสอนในค่ายทหาร และได้ย้ายกลับมาทำการสอนที่โรงเรียนวัดสวนมะม่วงอีกครั้งหนึ่ง
จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 กระทรวงศึกษาธิการได้มอบกิจการของโรงเรียนให้เทศบาลเมืองจันทบุรีรับไป
จัดการศึกษาและต่อมาได้สร้างอาคารเรียนถาวรในบริเวณโรงเรียนศรียานุสรณ์ด้านติดกับถนนสฤษดิเดช
ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาล 1” ตำบลตลาดจันทบุรี เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 

พ.ศ. 2483 เทศบาลเมืองจันทบุรีได้โอนกิจการของโรงเรียนกลับให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“โรงเรียนสฤษดิเดช” ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเรียกชื่อโรงเรียนตามสถานที่ตั้งของโรงเรียน

พ.ศ. 2504 ได้ย้ายมาสร้างอาคารเรียนในที่ดินของวัดกลาง กรมศาสนา มีเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา
โดยนายฝั่ง และนางสงวน สุทธิธนกูล ได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สมทบกับเงินงบประมาณอีก
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบ 019 ตามแบบกรมสามัญจำนวน 16 ห้องเรียน
ให้ชื่ออาคารว่า “อาคารสุทธิธนกูล”

พ.ศ. 2505 โรงเรียนได้รับงบประมาณอีก 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จัดสร้างอาคารเรียนแบบ 004 ขนาด
8 ห้องเรียน ให้ชื่อว่า “อาคารทองใหญ่”

พ.ศ. 2505  นางพยอม อังศุวร และนางหุน วัฒนา ร่วมกันบริจาคเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาท)
สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ตามแบบกรมสามัญศึกษา จำนวน 4 เรียน และต่อเติมชั้นล่างอีก 1 ห้อง
ให้ชื่อว่า “อาคารพรหมภักดี มู่ลี่ ตะเวทีกุล”

พ.ศ. 2505 ได้รับเงินงบประมาณ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และนายฝั่ง สุทธิธนกูล ได้บริจาคสมทบอีก
3,010 บาท (สามพันสิบบาทถ้วน) ดำเนินการจัดสร้างโรงฝึกงาน ให้ชื่อว่า “โรงฝึกงานสทธิธนกูล”

พ.ศ. 2509 ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และนางสุม พลคิด ได้ร่วมบริจาคสมทบอีก
20,000 บาท (สองหื่นบาทถ้วน) จัดสร้างอาคาร 1 หลัง ให้ชื่อว่า “อาคารสุม พลคิด” ซึ่งปัจจุบันได้รื้นถอนไปแล้ว
เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมาก

พ.ศ. 2509 นางเกษศรี ตะเวทีกุล ได้บริจาคเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้รับงบประมาณสมทบอีก
150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จัดสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ตามแบบกรมสามัญศึกษา จำนวน 4 ห้องเรียน
และต่อเติมชั้นล่างอีก 1 ห้องเรียน ให้ชื่อว่า “อาคารอาบเกษศรี ตะเวทีกุล”

พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณจำนวน 770,000 บาทและคณะศิษย์เก่าเตรียมธรรมศาสตร์และ
การเมือง รุ่นที่ 4
บริจาคสมทบอีก 50,000 บาท สร้างอาคารเรียนครึ่งตึกครึ่งไม้ ขนาด7 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องประชุม สร้างเสร็จ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2518 ให้ชื่อว่า “อาคาร ต.ม.ธ.ก. รุ่น 4”

พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้โรงเรียนสฤษดิเดช เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย
โดยเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้อง ทำการสอนได้ 1 ปีก็ต้องยกเลิก

พ.ศ. 2523 โรงเรียนสฤษดิเดชได้โอนจากสังกัดกรมสามัญศึกษา มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2525 ได้ทำการย้ายโรงฝึกงานสุทธิธนกูล มาสร้างข้างโรงอาหารทางด้านอาคารพรหมภักดี และต่อเติมชั้นล่างของ
อาคารพรหมภักดีเป็นห้องเรียนอีก 1 ห้อง

พ.ศ. 2525 นายแดง นางรัญจวน วงษ์กล้าหาญ ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
สมทบร่วมกับเงินงบประมาณ 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) จัดสร้างอาคารเรียนเป็นตึกสามชั้น
จำนวน 10 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่ง ให้ชื่อว่า “อาคารแดงรัญจวน วงษ์กล้าหาญ”
               
พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์จำนวน 1 หลัง สร้างแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ 206/2526 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,349,000 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และจัดสร้างส้วมจำนวน 1 หลัง 10 ที่นั่ง เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับงบประมาณจำนวน 3,249,000 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จัดสร้างอาคารเรียนแบบ
สปช.2/2528 ขนาด 3 ชั้น จำนวน 9 ห้องเรียน ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538
โดย นายอมร อนันตชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ใช้ชื่อว่า “อาคารกาญจนาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ ร.9”

พ.ศ. 2540 เภสัชกรชัชชัย นางอโนมา วิริยะลัภพะ ได้บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน)
จัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/2528 ขนาด 3 ชั้น จำนวน 9 ห้องเรียน และใช้งบประมาณสมทบจากกองผ้าป่าการศึกษา
โดยนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน จำนวน 950,00 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2540
พิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2540 เวลา 10.39 น. แล้วเสร็จในวันที่ 30 มีนาคม 2541 ใช้ชื่อว่า “
อาคารวิริยะลัภพะ 1”
ดำเนินการเปิดอาคารเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2542 โดย นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตร
             
พ.ศ. 2540 รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 เครื่อง  , อุปกรณ์ซาวด์แลปเพิ่ม  20  ชุด

พ.ศ. 2542 คุณแดง – คุณรัญจวน  วงษ์กล้าหาญ   บริจาคสร้างห้องสมุด  854,000 บาท

พ.ศ. 2542 รับบริจาคตู้ใส่หนังสือห้องสมุด 204,000 บาท

พ.ศ. 2542 รับบริจาคชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา  50 ชุด เป็นเงิน 400,000 บาท

พ.ศ. 2542 ครูแสวง – ครูทวี บุญส่ง บริจาคเงินปรับปรุง ห้องประชุม เป็นเงิน 634,652 บาท

พ.ศ. 2545  ก่อสร้างอาคารเรียน  จำนวน  4  ชั้น  ใต้ถุนโล่ง  โดยได้รับงบประมาณสมทบ จำนวน  2,000,000  บาท จาก
เภสัชกรชัชชัย นางอโนมา วิริยะลัภพะใช้ชื่ออาคารหลังนี้ว่า 
 “ อาคารวิริยะลัภพะ 2 ”

พ.ศ. 2545  ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนเอกลักษณ์ไทย ใช้งบประมาณ 1,531,224.50 บาทโดยได้รับงบบริจาคสมทบจาก 
นพ.ประเสริฐ  - แพทย์หญิง   วิไลพรรณ ริมชลา  จำนวน  400,000  บาท และคณะ  รวม 1,031,224.50 บาท
               
พ.ศ. 2547  ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
( Self  Access  Learning  Center ) โดยได้รับความร่วมมือบริจาคเงินในการก่อสร้างจากชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน
จำนวน1,044,959 บาท ใช้เป็นสถานที่รวบรวมของเก่าที่มีอยู่ใน ท้องถิ่นหรือของเก่าที่มีคุณค่าปัจจุบันใช้เป็แหล่งเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
               
พ.ศ. 2547 ผู้อุปการะคุณ- ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมบริจาค TV ขนาด 29 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่น DVD ประจำห้องเรียนละ 1 ชุด
รวม 63 ห้องเรียน รวมเป็นเงิน 945,000  บาท
             
พ.ศ. 2548 คุณแม่รัญจวน  วงษ์กล้าหาญ   บริจาคเงินจำนวน 6,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน  4  ชั้น 
ใต้ถุนโล่ง  

ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2501
โดยมีนายสิทธา จิตนาวสารเป็นผู้บริหารโรงเรียน 

ครั้งที่ 2   ปี   พ.ศ. 2534    โดยมีนางสุนันทา  กมุทโยธิน   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ครั้งที่ 3   ปี   พ.ศ. 2544    โดยมีนายอวยชัย  ดีประชา     เป็นผ้อำนวยการโรงเรียน

ครั้งที่ 4   ปี   พ.ศ. 2548    โดยมีนายโอภาส  ใบสูงเนิน    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

นับตั้งแต่โรงเรียนได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2465 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 92 ปี  

 
000087931
Your IP: 54.162.159.33
24-09-2018 11:03

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com